Zákaznická podpora a informace: +420 777 666 626

A+ A A-

Obchodní podmínky + GDPR

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na spotřební zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.autodily-mazda.cz
I. Vymezení pojmů

Prodávající:
Prodávající je firma GREEN N-ERGY s.r.o., IČ: . Firma je zapsána v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 15842.

Kupující:
Kupujícím je vzhledem k platné právní úpravě spotřebitel nebo podnikatel
Kupující / spotřebitel – Za spotřebitele se považuje osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či
právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro
podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel – Za podnikatele se považuje osoba, která
při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, na
vlastní účet a vlastní zodpovědnost. Za podnikatele je pro účely ochrany spotřebitele
považována také osoba, která jedná a uzavírá smlouvy jménem nebo na účet podnikatele.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou
řešeny výhradně po dle práva České republiky a případně příslušnými soudy České republiky.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je
kupující neodmítne.

Nabídka
je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy
tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z
něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.
Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při
podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou
vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

II. Informace před uzavřením smlouvy
a) Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky při uzavírání smlouvy prostředky
komunikace na dálku (vyjma zvolené smluvní přepravy). Náklady na komunikaci na
dálku hradí kupující sám (dle telefonního příp. internetového tarifu kupujícího)
b) Ceny zboží a služeb na stránkách provozovaných Prodávajícím jsou uváděny včetně
DPH a všech zákonných poplatků. Náklady na dopravu a platbu se liší dle zvoleného
způsobu přepravy a platby. Ceník přepravy a platby je uveden na webových stránkách
Prodávajícího. V případě osobního odběru v Dobelicích jsou náklady na
dopravu 0,- kč.
c) Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky
d) Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud
kupující v objednávce uvede jiné zboží, popř. zboží s jinými vlastnostmi, než které
nabízí prodávající, smlouva nevznikne. Prodávající rovněž nemůže dodat jiné zboží,
než si kupující objednal, ledaže se oboustranně dohodnou jinak
e) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně
prodávajícího či kupujícího, je možné smlouvu uzavřít v jiném, pro obě strany
srozumitelném jazyce.
f) Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém
systému prodejce. Na žádost kupujícího bude smlouva odeslána v elektronické podobě
g) Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné
podobě věci
h) Veškeré nabízené náhradní díly jsou určeny k montáži pouze odborným
servisem, v případě reklamace může být vyžadováno potvrzení o odborné
montáži příslušného servisu
i) V případě, kdy se jedná o speciální zboží na objednávku nebo množství zboží, které
není obvyklé, může být ze strany Prodávajícího požadována úhrada zálohy. O
požadavku zálohové platby bude Prodávající Kupujícího informovat neprodleně
j) Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného
mezi Prodávajícím a Kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy.
Stížnosti a připomínky může Kupující uplatnit osobně, telefonicky nebo elektronickou formou na kontaktech uvedených
na stránkách příslušného eshopu Prodávajícího. Pokud je stížnost svým obsahem
reklamací zboží, bude jako reklamace zboží i vyřízena
k) Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,
obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v
konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
l) Jako záruční list slouží nákupní doklad.

III. Objednání
Objednat je možno těmito způsoby:
Využitím on-line objednávky v internetovém obchodě Prodávajícího
Telefonicky
E-mailem
Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit označená políčka:
jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
případné doplňující údaje
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podmínkou
platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a
náležitostí
 
IV. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouvu může Kupující uzavřít tak, že příjme návrh k uzavření smlouvy na eshopech
Prodávajícího tak, že zboží nebo služby vloží do košíku a odešle objednávku. Informace o
jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu
objednávání v internetovém obchodě. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má právo
zkontrolovat obsah objednávky, zejména konečnou cenu vč. DPH, všech poplatků vč.
Poplatků za zvolený způsob dopravy a vložených údajů a může je před odesláním objednávky
též měnit.
Smlouva s kupujícím vzniká závazným odesláním objednávky Kupujícím a jejím potvrzením
Prodávajícím. Prodávající přijetí objednávky potvrdí kupujícímu neprodleně po obdržení
objednávky informačním emailem.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek a Reklamačního řádu.
V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje
prodávajícího (viz. kontakty). Pokud kupující vyžaduje potvrzení objednávky telefonicky,
uvede toto zřetelně do poznámky v objednávce.
Vzniklou smlouvu lze měnit pouze po oboustranné dohodě Kupujícího s Prodávajícím nebo
ze zákonných důvodů.
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu věc za cenu platnou v době
objednání, v ujednaném množství a jakosti, s vyjímkou případů, kdy jsou vyčerpány zásoby,
nebo Prodávající ztratil schopnost plnit.
Kupní smlouvou se Kupující zavazuje odebrat objednané plnění v ujednaném množství a za
sjednanou cenu.
Kupující se stává vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením
kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo
nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující
zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho
účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
V případě, že je Kupujícím spotřebitel a smlouva je uzavřena distančním způsobem (na
dálku, typicky pomocí internetu nebo telefonu), má takový spotřebitel právo od smlouvy
odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky. Uvedená lhůta je
určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou,
vlastnostmi a funkčností zboží

Spotřebiteli je umožněno odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání
vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách Prodávajícího.
Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu v elektronické podobě jeho přijetí
 
Odstoupit je také možné korespondenčně zasláním odstoupení na adresu provozovny,
Autocentrum Král, Dobelice 52, Moravský Krumlov 672 01 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od Prodávajícího obdržel. Zboží
by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno
včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, jež od Kupujícího obdržel
na účet kupujícího.

Prodávající Však není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu dříve, než spotřebitel předá
Kupujícímu předmětné zboží nebo prokáže, že toto zboží odeslal.

Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy ve 14 denní lhůtě odstupuje.

Jestli-že spotřebitel zvolil při vrácení zboží jiný, než nejlevnější způsob dopravy nabízený
prodávajícím, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dopravy.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě, jestliže:
 
a) Objednal zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího, k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy
b) Objednal zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
c) Objednal zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím
d) Objednal zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit zpět
e) V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží
spotřebitel

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva
spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá
účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté
dárky.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav
zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí
neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného
odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o
škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky
spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace
dodaného zboží a jeho novému dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit
situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím
ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné
kupní smlouvy.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše
uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky
na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další
reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti
věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání
nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má
právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v
přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se
za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje
reklamační řád prodávajícího.

VII. Ochrana osobních údajů
Nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky,
zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity
pouze pro účely plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou poskytnuty
třetí osobě s výjimkou předání těch údajů dopravci, které jsou nezbytné pro účely dodání
předmětu smlouvy kupujícímu.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v
databázi Prodávajícího.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, na
základě písemné žádosti má právo na jejich odstranění z databáze Prodávajícího.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


GDPR - zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

 

Kdo jsme?

 

Provozujeme internetový obchod www.autodily-mazda.cz. Jeho provozovatelem je GREEN N-ERGY s.r.o., zast. Ing. Milanem Králem (jednatel), Dobelice 52, 67201 Dobelice ,IČ: 60713640, DIČ: CZ60713640, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 15842 (dále jen "prodávající"), který jako správce bude na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

Jaké údaje zpracováváme a proč?

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů nebo zvýhodněných nabídek).

 

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte:

 

 •        Email

 •        Jméno a příjmení případně název společnosti

 •        Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze v případě uskutečnění objednávky)

 •        Telefonní číslo

 

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

 

 •        IP adresa

 •        soubory cookies

 •        případně jiný online identifikátor

 

 

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené, a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

 

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 

 •        zlepšení kvality našich služeb

 •        zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů

 •        analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

 •        zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran a obsahových newsletterů (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

 

 

 

Ke komu se vaše osobní údaje dostanou?

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití.

 

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 

 •       osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

 •       osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

 •       osoby, které Vám doručují zboží našich obchodních partnerů, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;

 •       osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

 •       obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí, seminářů atd.

 •       provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

 •       provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy. Nemáme v úmyslu zpracovávat vaše údaje mimo hranice EU.

 

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na našich webových portálech i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

 

Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů. Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

 

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu max. 10 let od posledního využití některé z našich služeb, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

 

Je možné Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

 

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem  poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); 

 

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích);

 • či zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

 

Na základě čeho je možné zpracovávat Vaše osobní údaje?

 

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro plnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 

Bezpečí osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

 

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

 

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Odvolání souhlasu, ale nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Je povinnost poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

 

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 •       právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 •       právo osobní údaje opravit či doplnit;

 •       právo požadovat omezení zpracování;

 •       právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

 •       právo požadovat přenesení údajů;

 •       právo na přístup k osobním údajům;

 •       právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 •       právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

 •       a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

 

Co znamená právo vznést námitku?

 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

 

Jak nás můžete kontaktovat? V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte písemně na naší adrese: GREEN N-ERGY s.r.o., Ing. Milan Král, Dobelice 52, 67201 Dobelice nebo mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1.5.2018
 

 

 

 

Copyright © 2014 M 27 SERVICE s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.

Přihlášení nebo Registrace

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace

User Registration
or Zrušit